onsdag 18. april 2012

Husk årsmøtet i morgen, 19. april 2012

Rett klokkeslett er som annonsert i avisa kl. 19.30 (og ikke kl. 19).

Sakslista:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkalling og saksliste
  3. Velge møteleder, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokoll
  4. Behandle idrettslagets årsmelding
  5. Behandle idrettslagets reviderte regnskap
  6. Budsjett 2012
  7. Kontingentsatser 2012
  8. Vedta ny lovnorm
  9. Valg: 
    1. 4 styremedlemmer, herunder leder og nestleder
    2. 2 varamedlemmer
    3. ungdomsrepresentant
    4. revisorer og banemester
    5. valgkomite
  10. eventuelt